Ny ordförande valdes för byföreningen

28.11.2022 kl. 14:20
Erik Tasanko önskade inte fortsätta som styrelseordförande i byföreningen och höstmöte Anders Teir som ny styrelseordförande.

Till ny styrelseordförande valdes Anders Teir efter att sittande styrelseordförande Erik Tasanko avsade sig omval. Val av övriga ordinarie i styrelsen och två suppleanter för 2023. Styrelsens sammansättning antalsmässigt anpassades till gällande stadgar. I stället grundades nya arbetsgrupper.

Till styrelsemedlemmar 2023 valdes Anders Teir, Erik Tasanko, Fredrik Andtfolk, Anders Wahlberg,
Päivi Ivars, Kaj Kärr, Simone Ekholm och Ulf Grindgärds.
Suppleanter: Anja Bobäck-Stenlund och Lena Granqvist.
Ungdomsutskottet: Camilla Ivars, Fredrik Andtfolk, Tom Ivars, Tobias Dahlgren, Sebastian Berglund,
Ida Dahlgren, Otto Sandberg och Hanna Kärr.
Programutskottet: Åsa Teir, Minna Andtfolk och Margie Kärr.
Byggnadsutskottet: Benny Dahlgren, Erik Tasanko och Fredrik Andtfolk.
Bokutskottet: Anders Teir och Ulf Grindgärds. (För fortsättning av Henriksdalsboken.)

Eldning i kakelugnarna.
Organisering av eldning i bystugan för att spara el kommer att ordnas fr.o.m. januari. Eldningslista
kommer att uppgöras.

Övrigt:

Henriksdal har fått nya invånare och befolkningen har ökat vilket är mycket positivt i dagsläget när
befolkningen på landsbygden minskar och inga lediga beboeliga tomma hus finns i byn. Alla nya
bybor är välkomna! Kom gärna med i byföreningens verksamhet.
Byföreningens ekonomi är tillfredsställande tack vare byföreningens erhållna bidrag under året 2022 från
olika institutioner och Bystugans hyresintäkter.
Henriksdal skall vara livskraftigt år 2023 !

Ulf Grindgärds