Byns historia och minnen

Här återger vi minnen från olka tider i byn allt från dess grundande till olika händelser.

Det har gjorts ett stort arbete med att dokumentera byns historia. Byns historia finns dokumenterad sedan år 1790 då byn grundades av Herr Pedagogen Henric Ehrenforss från Kristinestad. Denne mycket intressant mans ättlingar finns dokumenterade i en särskild släktutredning.

Boken Henriksdal under 200 år

Denna bok utkom 1997 efter ett grundligt arbete. Initiativet togs av en studiegrupp Närsamhället i historiskt perspektiv. Utflyttade henriksdalsbon Erik Andtfolk, Korsholm åtog sig att forska i och skriva om de tolv hemmanens historia. Således kom boken att handla om alla de människor som bott i byn sedan slutet av 1700-talet kompletterat med andra viktiga skeden och händelser.

Boken utkom 1997.

Redaktion:

Erik Andtfolk, Karin Stenlund, Rolf Stenlund, Anders Teir och Ulf Grindgärds.

Boken är tyvärr slutsåld men genom att klicka på länken nedan finns en digital version tillgänglig.

Henriksdal under 200 år

 

Släktboken Henric Ehrenforss

År 1790 anlades ett nybygge på Skaftung bys utmarker, som den tiden hörde till Lappfjärds socken. Nybyggaren kallas Herr Pedagogen Henric Ehrenforss och hans hustru Madam Lovisa Mexberg. Sannerligen ingen vanlig bonedeson eller torpare som brukligt var. Redan namnet och titlarna väcker uppmärksamhet. Och då detta par dessutom hör till mina anfäder, beslöt jag att närmare utreda denna familjs efterkommande och fick småningom fram en tämmeligen fullständig utredning över deras efterkommande fram till 1990- talet.

Författaren Erik Andtfolk

Herr Pedagogen och hans familj
År 1765 inskrevs i Åbo Akademi en 15-årig gosse som då kallades Henric Ehrenforss. Den 8 maj samma år blev han medlem i Österbottens nation. Detta är första gången denna person framträder i hävderna, men sannerligen inte den sista. Han skrev själv sitt namn med två s i slutet, men i kyrkböckerna och övriga handlingar skrevs det med ett s.

Vem var då denna Henric Ehrenforss och varifrån kom han? Det vet vi inte. Han finns införd i både Åbo Akademis och Österbottens Nations elevmatrikel. Men inte i någondera finns ursprung och hemort angivet, vilket är högst sällsynt.
I Sven Erik Åströms historik över Österbottens Nation finns en belysande beskrivning av Henric. Där står ordagrant: "Henric Ehrenforss d 8 maj 1765. Paedagogus in Christinaestad Obiit Ursprung och hemort okänd. Född 1750 (1752). Till Åbo Akademi 1765 antogs till Nationen 8 maj. Vistades 1770 i
Nykarleby. Pedagog i Kristenestad 1776. Tidvis avstängd från sin tjänst. Slutgiltigt avskedad 1788. Flyttade då som jordbrukare till Lappfjärd, Henriksdal nybygge i Sideby Skaftung by. Deltog i kriget 1808-09 som medlem i Gyllenbögels frikår. Dog i Sideby 29.05.1811."
En kortfattad men träffande beskrivning av Henrics leverne under och efter studietiden men utan upplysning om vem han var eller varifrån han härstammade. En säregen mystik vilar över denna person med sitt för Österbottninks förhållanden förnäma nanm och dunkla härkomst. I stort sett samma omdöme ingår också i bokverket Åbo stifts herdaminnen, som utkom redan 1832 och skildrar "stiftets tjänare från Reformationen till Närvarande tid"

 

Boken finns till salu via Byföreningen.

Här nedan en version i PDF-format.

Herr Pedagogen Henric Ehrenforss och Madame Lovisa Mexberg. släktutredning